Školní kluby

Jsme tu proto, aby děti četly

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky Čtenářských klubů společnosti Albatros Media a. s.

 

se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00, Praha 4, IČO: 28377141, DIČ: CZ28377141, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14206

 

 

 

 

1. Rozsah platnosti všeobecných podmínek

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) upravují vzájemný vztah mezi Albatros Media a. s. (dále jen „Nakladatelství“) a důvěrníkem Čtenářského klubu (dále jen „Důvěrník“), který se zavazuje spolupracovat při objednávání knih z produkce společnosti Albatros Media a. s. žáky škol dle nabídkových katalogů Klubu mladých čtenářů, Knižního klubu Fragment a Školního klubu Egmont (dále také jen „Čtenářské kluby“). Při uzavření smlouvy o spolupráci jsou tyto podmínky její nedílnou součástí, přičemž v případě odchylného ujednání má uzavřená smlouva o spolupráci přednost před zněním těchto podmínek.

2. Navázání spolupráce

Po podpisu smlouvy o spolupráci s Nakladatelstvím může Důvěrník, resp. žáci školy, využívat zvýhodněné cenové nabídky uvedené v katalozích Čtenářských klubů. Pro využívání nabídky z katalogů ze strany žáků nejsou stanoveny žádné minimální odběry.

3. Zaslané materiály

Důvěrník má možnost zvolit si, které katalogy chce dostávat a v jakém počtu. K 1. 9. 2017 má možnost vybrat si dodávání těchto katalogů: Pohádková školka (knihy pro děti 2-7 let), Klub mladých čtenářů Albatros (knihy pro děti 6-13 let), Knižní klub Fragment (produkce nakladatelství Fragment pro děti 6-13 let), Školní klub Egmont (produkce nakladatelství Egmont pro děti 6-13 let) a Humbook (knihy pro děti 12-17 let). Počet požadovaných katalogů si Důvěrník stanoví ve smlouvě o spolupráci. Počty ks zasílaných katalogů je možné kdykoliv upravit zasláním e-mailové zprávy. Počet zasílaných katalogů by měl odpovídat potřebám a kapacitě školy, aby nedocházelo k nadbytečné výrobě a zasílání katalogů, které nebudou využity a předány žákům a jejich rodičům.

4. Získání přístupů do webového objednávkového systému Čtenářských klubů

Po obdržení podepsané smlouvy o spolupráci bude Důvěrníkovi přiděleno uživatelské jméno a heslo k přístupu do on-line objednávkového systému na webových stránkách www.kmc.cz. Pokud Důvěrník spolupracoval se Čtenářskými kluby v období před podepsáním smlouvy o spolupráci, zůstávají jeho původní přihlašovací údaje v platnosti. V objednávkovém systému je možné objednávat Knihy ze všech aktuálních katalogů Čtenářských klubů, i knihy ze starších katalogů, pokud jsou ještě dostupné skladem.

V případě ztráty přihlašovacích údajů si je může Důvěrník vyžádat telefonicky nebo e-mailem na kontaktech uvedených níže.

5. Způsob objednávání

Objednávky pro žáky probíhají tak, že Důvěrník rozdá žákům katalogy. Ti si vyberou společně s rodiči z nabídky a Důvěrníkovi odevzdají zpět svou vyplněnou objednávku potvrzenou rodiči. Důvěrník shromáždí objednávky od jednotlivých žáků. Důvěrník zadá objednávku na vybrané zboží z katalogů Čtenářských klubů jedním z těchto způsobů:

  • Prostřednictvím on-line objednávkového systému, který najde po zadání uživatelského jména a hesla na www.kmc.cz. Tento způsob objednávání je nejrychlejší a nejspolehlivější.
  • Prostřednictvím e-mailové objednávky. V objednávce je nutné uvést celé jméno Důvěrníka a jeho členské číslo, názvy a počty ks objednaných knih, telefonický kontakt na Důvěrníka.
  • Prostřednictvím objednávky zaslané poštou na níže uvedenou adresu. V objednávce je nutné uvést celé jméno Důvěrníka a jeho členské číslo, názvy a počty ks objednaných knih a telefonický kontakt na Důvěrníka.

Objednávku je nutné zaslat pouze jedním z uvedených způsobů.

Z jednoho katalogu je možné objednávat zboží opakovaně, a to i kdykoliv v budoucnu společně s objednávkami z dalších katalogů. Možnost objednávání z jednotlivých katalogů není omezena žádným termínem (pouze dostupností nabízených Knih ve skladu). Termíny uvedené v materiálech zasílaných s katalogy jsou pouze doporučené s ohledem na včasné dodání objednaných Knih.

6. Poštovné

Pokud výše objednávky překročí hranici 600 Kč (vč. DPH), je zboží zasláno na adresu školy Důvěrníka zdarma. V případě objednávky pod 600 Kč je účtováno poštovné ve výši 60 Kč. Do výše objednávky se sčítají knihy ze všech katalogů Čtenářských klubů.

7. Klubové ceny

Ceny Knih uvedené v katalozích Čtenářských klubů jsou zvýhodněné o 20 % až 60 % oproti běžným tržním (maloobchodním) cenám. Tyto klubové ceny jsou trvalé.  Knihy za tyto ceny mohou členové Čtenářských klubů objednávat až do vyprodání skladových zásob, případně do stažení Knih z prodeje.

8. Platební podmínky

Výzva k úhradě za objednané Knihy je vystavena na jméno Důvěrníka s údaji vyplněnými ve smlouvě o spolupráci. Výzva k úhradě je zasílána společně s objednaným zbožím.

Důvěrník sdružuje finanční prostředky od žáků, hromadně zastupuje žáky při výběru finančních prostředků a souhrnnou cenu objednaných Knih, poníženou o odměnu Důvěrníka dle příslušné výzvy k úhradě, zašle bezhotovostním převodem ve lhůtě a na účet uvedený ve výzvě k úhradě (č. ú. 508 110 7354/5500).

9. Dodací lhůty

Knihy jsou dodány prostřednictvím zásilkové služby od 1 do 4 týdnů od objednání. Objednávka může být vyřízena ve více zásilkách.  Objednávka nemusí být dodána kompletně v případě, že skladová zásoba některých titulů bude vyčerpána.

10. Reklamace

Zjevně poškozený balík není Důvěrník povinen od zásilkové služby převzít. V takovém případě podepíše Důvěrník pouze doklad o nepřevzetí a telefonicky kontaktuje Nakladatelství na tel. 261 397 272, 261 397 202 nebo na e-mailu objednavky.kmc@albatrosmedia.cz . Důvěrník přitom uvede číslo objednávky a číslo došlého balíku. Reklamace je Důvěrník povinen uplatnit do 15 dnů od obdržení zásilky.

11. Vracení vadných knih

Případné vadné výtisky vrací Důvěrník zpět na adresu skladu Nakladatelství: Albatros Media, a. s., Logistický areál, Hala č. 3B, K Vypichu 979, 252 19 Rudná u Prahy. Vadné výtisky je Důvěrník povinen označit (např. vloženým lístkem) v místě závady, a současně je Důvěrník povinen přiložit kopii dodacího listu či výzvy k úhradě. Vyzvednutí a doručení zásilky do skladu Nakladatelství zajistí na vyžádání na své náklady Nakladatelství. Pro vyřízení reklamace kontaktuje Důvěrník Nakladatelství na tel. 261 397 272, nebo 261 397 202. Náhradní knihy budou zaslány do 14 dnů od obdržení reklamace.

12. Odstoupení od smlouvy

Důvěrník, stejně jako v případě vyřizování objednávek, zastupuje kupující i v případě eventuálního odstoupení od kupní smlouvy. K němu jsou kupující oprávnění ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. O odstoupení od smlouvy informuje Důvěrník Nakladatelství na adrese Nakladatelství. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Nakladatelství do 14 dnů od okamžiku odstoupení kupujícímu, prostřednictvím Důvěrníka, veškeré zaplacené peněžní prostředky. Důvěrník vrácené knihy zašle společně s kopií dodacího listu či výzvy k úhradě na své náklady na adresu skladu Nakladatelství uvedenou v bodě 11.

Kupující, popřípadě Důvěrník v zastoupení kupujících, se mohou dovolávat svých práv z vadného plnění nebo práv souvisejících s odstoupením od smlouvy formou mimosoudního řešení sporu, a to u České obchodní inspekce (internetová adresa: www.coi.cz).

13. Odměna

Výše odměny Důvěrníka a způsob jejího vyplacení je stanoven ve Smlouvě o spolupráci. V případě, že celkové roční příjmy Důvěrníka vyplývající ze smlouvy o spolupráci překročí částku 30 000 Kč, bude Důvěrníkovi vyplacena jednorázová odměna ve výši 5 000 Kč. Důvěrník bude o překročení částky ročních příjmů 30 000 Kč informován písemně a vyzván ke sdělení čísla účtu, na které má být dodatečná odměna poukázána.

14. Předání funkce Důvěrníka jinému kolegovi ve škole

V případě, že se Důvěrník rozhodne ukončit spolupráci s Nakladatelstvím, je nutné zaslat tuto informaci e-mailem nebo písemně. Pokud po něm ve škole naváže na spolupráci některý z kolegů, je potřeba uzavřít novou smlouvu o spolupráci s tímto novým Důvěrníkem. Přihlašovací údaje do objednávkového systému jsou určeny výhradně jednomu Důvěrníkovi.

15. Možnost objednání a fakturace knih na školu

Z katalogů Čtenářských klubů je možné objednat knihy také přímo pro potřebu školy. V tomto případě je nutné zažádat o přidělení uživatelského jména a hesla do objednávkového systému pro danou školu a objednávku pak do systému zadat pod přihlašovacími údaji školy. Žádost o registraci školy a přidělení přihlašovacích údajů je možné zaslat e-mailem na adresu kmc@albatrosmedia.cz, příp. kkf@albatrosmedia.cz. V případě objednání a fakturace knih na školu nevzniká nárok na odměnu. Objednávky pro žáky školy (zastoupené Důvěrníkem) a pro školu nelze slučovat (s ohledem na poštovné a dodání knih).

16. Kontakty

Důvěrník je povinen při veškeré korespondenci uvádět své členské číslo.

Veškerou písemnou korespondenci směřuje Důvěrník na adresu:

Klub mladých čtenářů/Knižní klub Fragment/Školní klub Egmont

Albatros Media, a. s.

Na Pankráci 30/1618

140 00   Praha 4

Tel. 261 397 202, e-mail: objednavky.kmc@albatrosmedia.cz

Záležitosti týkající se platební agendy všech Čtenářských klubů vyřizuje paní Milena Švagrová, tel. 261 397 237, e-mail: milena.svagrova@albatrosmedia.cz.

17. Závěrečná ujednání

Nakladatelství je oprávněno kdykoli změnit nebo upravit tyto podmínky. Nakladatelství je povinno na tuto změnu nebo úpravy Důvěrníka upozornit, a to na internetové stránce www.kmc.cz (po přihlášení uživatele a zadání hesla), nejméně 30 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změněných nebo upravených podmínek.

 

V případě, že Důvěrník s novým zněním podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas Nakladatelství písemně oznámit do 10 kalendářních dnů od jejich zveřejnění, popř. má Důvěrník právo vypovědět smluvní vztah. V opačném případě se má za to, že Důvěrník akceptuje uvedené změny, kterými se dále smluvní strany budou řídit.

 

Obě smluvní strany se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

 

Tyto podmínky se řídí českým právním řádem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

18. Platnost a účinnost

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2017.

 

Platné znění těchto podmínek je k dispozici v sídle Nakladatelství a je zveřejněno na internetové stránce zájemce: www.kmc.cz (po přihlášení uživatele a zadání hesla – v záložce „Ke stažení“).